آدرس

آدرس


آدرس: همدان- میدان فلسطین - بلوار غبار همدانی - روبروی انتقال خون - دانشکده هنر و معماری - طبقه پایین - آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی(SEM-XRF)